نهال

وقتي يه درخت قطع ميشه 

بجاش يه نهال تازه جوونه ميزنه

نهال هميشه زيباست و همه مراقبشن تا بزرگ بشه

اما وقتي بزرگ شد 

همه دنبال اينن كه يه ضربه بهش بزنن

نميدونن كه اين نهال فقط قد كشيده 

هنوز تنومند و مستحكم نشده تا سختي ها رو تحمل كنه

به نهال بايد اجازه داد كه خودشو مقاوم كنه 

عشقه كه دليل قد كشيدن نهال ميشه

عشق به بزرگ شدن عشق به تنومند شدن


عشق دليل خوبيه براي بزرگ شدن

و براي رسيدن به خواسته هاي بزرگه

پس

براي رسيدن به خواسته هات بايد عاشق بشي

عاشق خواسته هات

عاشق براي رسيدن به خواسته هاش ميجنگه

هر سختي رو تحمل ميكنه


نهال به عشق بزرگ و تنومند شدن كه

در برابر باد و طوفان و سيل ميجنگه 

سختي ها رو تحمل ميكنه تا به خواسته اش برسه


پي نوشت:

متن از خودم/ 0 نظر / 11 بازدید